Zraeni filter audi 80 b3 cena

Magnetni filter je namenjen predvsem za za¹èito gospodinjskih in drugih manj¹ih industrijskih instalacij centralnega ogrevanja in odprte komunalne vode ter za nekatere naprave, ki se nahajajo v tak¹nih instalacijah pred onesna¾enjem s trdnimi telesi. Zaradi vse pogostej¹e uporabe visokokakovostnih naprav in krmilnih in merilnih okovij v gradbeni¹tvu obstaja potreba po filtriranju vode, saj je njihovo zdravo in brezhibno delovanje pogojeno z veliko stopnjo èistosti tekoèe vode.

Magnetne filtre je treba polo¾iti na cevovode tako, da je smer pretoka vode enaka s pu¹èico na trupu, pokrov pa se usmerja v prihodnost filtra. Filtre lahko izvedemo na gladkih in vertikalnih cevovodih. Magnetne filtre vodijo trup, mre¾ni vlo¾ek, pokrov, magnetna kartu¹a, tesnila in pritrdilni elementi. Konstrukcija filtra zagotavlja visok uèinek filtracije vode zaradi mo¾nosti dvostopenjskega èi¹èenja: mehanske in magnetne. Magnetni filtri se lahko uporabljajo v napravah centralnega ogrevanja, pretoènih grelcih, avtomatskih pralnih strojih, pomivalnih strojih, vodovodnih sistemih, ki oskrbujejo vse ogrevalne ali hladilne naprave. Uèinki magnetnih filtrov so med drugim prepreèevanje po¹kodb na konstrukciji in vgrajenih napravah, poveèanje uèinkovitosti vgrajenih magnetizerjev, zmanj¹anje obratovalnih stro¹kov, zmanj¹anje odpornosti na vodo ali pretok tekoèine v konstrukciji. Magnetni filtri so moè ugodnosti, ko na primer brez obratovalnih stro¹kov in praktièno brez vzdr¾evanja.V Angliji je pridobljenih veè kot 20 milijonov enodru¾inskih hi¹, od katerih ima veèina sistem centralnega ogrevanja, svet pa je v ospredju razvoja sodobnih, okolju prijaznih tehnologij, ki pomagajo ogrevalnim sistemom. Veè kot milijon novih magnetnih filtrov je bilo prodanih v nekaj novih letih v Angliji.