Zapiranje kartic za davek na poslovanje

V primeru, da ¾elimo likvidirati podjetje ali zapreti podru¾nico, moramo biti zainteresirani ne le za vpra¹anja, ki se nana¹ajo predvsem na delo, temveè tudi na blagajne. Ne morete je le izgubiti, èeprav jo vzamemo kot vohuna, ki i¹èe na¹ promet v gotovini in ki bo davènemu uradu zagotovil vsa znanja, ko bo to potrebno.

Blagajna in dokonèanje dela? Ta dogodek verjetno vpra¹ajo mnogi podjetniki. Obseg dol¾nosti davkoplaèevalcev je doloèen z zakonom ministra za finance z dne 14. 3. 2013 v pomislekih o blagajnah. Mimogrede, pravila urejajo celoten ¾ivljenjski cikel blagajne, tudi od trenutka, ko je na blagajni proizvajalca. Prav tako urejajo postopek dostave in servisiranja tak¹ne blagajne. In to je v ozave¹èenosti o predpisu: narediti dnevno in periodièno finanèno poroèilo, v roku 7 dni od zakljuèka blagajne, vrniti zahtevo vodji davènega urada za delo, da se prebere davèna blagajna. Predlo¾iti moramo tudi vlogo vodji davènega urada, da se register registrira iz registra. Na koncu s pomoèjo serviserja preberemo vsebino pomnilnika blagajne tako, da izdelamo obraèunsko poroèilo za celotno obdobje delovanja blagajne. Morate ustvariti tok v prisotnosti zaposlenega davènega urada. Odlok uvaja obveznost priprave protokola za branje vsebine pomnilnika blagajne.Kot lahko ugibate, poroèila ¹tejejo za primerjavo tistega, kar smo prebrali iz blagajne in tekoèega, ki je bilo v meseènih ali èetrtletnih izjavah. Da bi se izognili zelo neugodnim razmeram, je odlièna ideja, da natisnete poroèilo za obdobje prodaje, ki ga boste zdru¾ili s svojimi podrobnostmi o DDV. Imeli boste prilo¾nost, da naredite popravek, èe ste nekje naredili napako.Pomembno je tudi omeniti, da pri oddaji vloge vodji pisarne o delu branja fiskalnega spomina zagotavljamo informacije ali davèni zavezanec, ki izhaja iz davène olaj¹ave. Izpolniti moramo tudi izjavo o uporabi blagajne. Èe je bil znesek porabljen manj kot tri leta, moramo nato vrniti nadomestilo, iz katerega so kupili blagajno.Kot lahko vidite, je konec poslovanja in finanèna institucija moèno podjetje, ki ga boste morali sprejeti. Èe bi se konec dejavnosti in ista likvidacija blagajne zgodila v vrstnem redu slab¹em od treh let, bi morali dati olaj¹avo, ki so jo pridobili v davèni blagajni.