Za eita elektrienih strojev

Vsa podjetja so odgovorna za spra¹evanje o varnosti svojih gostov. To ¹e posebej pripelje do podjetij, ki v na¹em delu uporabljajo te¾ke materiale. Zdravje in ¾ivljenje ljudi, ki se zave¾ejo v tak¹ne pogoje, mora delodajalec izjemoma varovati.

"Odlok ministra za gospodarstvo z dne 8. julija 2010 o minimalnih zahtevah glede varnosti in zdravja pri delu, skupaj z mo¾nostjo predstavitve eksplozivnega ozraèja v delovnem okolju" prisili delodajalca, da razvije dokument o za¹èiti pred eksplozijo. To velja ravno za podjetja, v katerih so povezani vnetljivi materiali, ki lahko povzroèijo eksplozivno atmosfero z zrakom. Tak¹ne snovi lahko vkljuèujejo tudi tekoèine, pline, kakor tudi fino porazdeljene trdne snovi, to je prah.

Z uporabo nevarnih, vnetljivih snovi, s katerimi so delavci v stiku, je nujno prepoznati potencialno eksplozivne prostore. Èe so ¾e navedene, glejte uredbo ministra, navedeno v uvodu.

Prikazuje, katere materiale mora delodajalec storiti. Odstavek 4.4 Uredbe navaja, da dela na celotni oceni tveganja, ki je povezana z enostavnostjo pojava v smislu eksplozivnega ozraèja. Torej je tako imenovano "ocena tveganja", ki med drugim ustvarja naslednje elemente: \ t

a verjetnost eksplozivne atmosfere,b mo¾ni èas nastanka eksplozivnega ozraèja, \ tc verjetnost ¾ivljenjske dobe in aktiviranje virov v¾iga, kot je elektrostatièna razelektritev,d naprave, vsebine in me¹anice, ki jih uporablja delodajalec, \ tmehanizmi, ki se pojavljajo med njimi, poleg tega pa tudi njihove medsebojne interakcije,e prièakovano velikost uèinka mo¾ne eksplozije.

Pomembno je upo¹tevati sosednje prostore, ki so lahko na kakr¹en koli naèin povezani z odprtinami v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, na primer z prezraèevanjem. V nujnih primerih se ne bodo obenem poèutili udobno.

Po zakljuèku celotne ocene tveganja mora odgovorni delodajalec skupaj s èlenom 7.1 uredbe pripraviti dokument o za¹èiti pred eksplozijami.

Dokument o za¹èiti pred eksplozijo je treba zdru¾iti z le nekaj osnovnimi deli, vsebovati mora vsebino in izjavo delodajalca o obveznostih osebe. Kljuèni elementi dokumenta so: seznam potencialno eksplozivnih ozraèij in virov v¾iga, opis priprav, ki se uporabljajo za prepreèevanje eksplozij, informacije o datumih posodobitve dokumentov, opis gorljivih materialov, ocena tveganja eksplozije, mo¾ni scenariji eksplozije in spremljajoèa dokumentacija. Dokument eksplozijske za¹èite mora vsebovati grafiko in naèrte objekta.

Na mestu, kjer je dokumentacija ustrezno pripravljena, je vredno s pomoèjo strokovnjakov. Toda pre¾ivetje in zdravje ljudi sta najpomembnej¹i stvari in se preprièajte, da so pravilno izvedli ocene tveganja.