Veterinarski obiski na domu

Lastniki psov so pogosto zaskrbljeni zaradi zdravja svojih hi¹nih ljubljenèkov in bi jih radi redno nadzorovali, pogosto pa se spra¹ujejo, ali je mo¾en obisk zdravnika. Izkazuje se, da odziv na to zahtevo ni dovolj preprost, stro¹ki se razlikujejo glede na kraj in obseg dejavnosti, ki jih bo veterinar izdelal.

Opozoriti je treba, da je obisk Lube v priljubljenih klinikah in odraslih mestih. V tem uspehu lahko i¹èemo stro¹ke v stenah 100 ali 200 zlotov, v ni¾jih mestih in klinikah, v katerih nima tak¹nega kupca, te stro¹ke v razponu od 50-100 zlotov. Èe ste preseneèeni, ali je obisk veterinarja bogat, ste lahko prijetno, ko gre za rutinsko kontrolo, ti stro¹ki niso precej veliki. Èe bolnike zdravimo, je primer nekoliko drugaèen. Stro¹ki zdravil niso najcenej¹i, znano je, da vsa zdravljenja, ki jih daje veterinar, ustvarjajo vrednost. Zato je pred obiskom veliko preveriti ponudbo razliènih klinik in jih med seboj primerjati. Lahko se izka¾e, da vam ni treba veliko plaèati za obisk, pomembno je le, da izberete stanovanje, v katerem vrednosti niso visoke. Obisk veterinarja je najcenej¹i, èe zdravnik preveri le splo¹no stanje ¾ivali, ne naroèi nobenih testov, ne izvede postopka ali predpi¹e zdravila, lahko zlahka dovolite brez napora domaèega proraèuna. Izbira je v bli¾ini vas, vendar je znano, da je treba ¾ivali ozdraviti, toda za to smo poskrbeli za opravljanje dol¾nosti, povezanih z njo.