Vakuumsko ei eenje industrijskih hal

Money AmuletMoney Amulet Edinstvena pot bogastva in privlačnost sreče

V pra¹nih prostorih, ki sem jih imel, v barvah s prahom, lesnimi opilki, obstaja velika nevarnost eksplozije. Zato so v nekaterih industrijskih podjetjih instalacije skupne z atex instalacijo (atex instalacija, ki je zasnovana tako, da sprosti onesna¾evanje z delovnih mest in ozraèja. & Nbsp;Tak¹ne instalacije bi morale biti te¾ko varne, to pomeni, da bi jih bilo treba tam uporabiti pri samonosnih rokah, sesalcih in nape, najdenih na ogro¾enih poljih.Ne pozabite, da èistite, uporabite industrijske sesalce, ki spro¹èajo nabrani prah s tal, sistematièno èistite in¹talacijo in ne povzroèajo dvigovanja notranjosti velike kolièine onesna¾enja.Sistem za ekstrakcijo prahu je treba ozemljiti, ne name¹èati elektrostatiènih nabojev, kar bo verjetno povzroèilo iskrenje in eksplozijo. Kanali za ekstrakcijo se naèrtujejo kot konèni, z debelino stene 2 ali 3 mm, ne smejo se prebuditi do erozije.Eksplozijsko varni ventilatorji in filtri, ki se uporabljajo v tak¹nih instalacijah, upo¹tevajo nalogo uèinkovite za¹èite pred & nbsp; mest pred eksplozijo.Edino sredstvo je dodajanje sistemov za ekstrakcijo prahu, isker in sistemov za ga¹enje po¾ara, ki je trenutno na zaèetku tak¹en sistem proti prihodnji eksploziji. Vse to bi moralo biti pravilno in natanèno z nasveti atex. Vgrajeni so tudi kljuèavnice, ki so odporne proti po¾arnim prehodom skozi instalacijo, pomembne lopute in samoèistilne metode za visoke nivoje prahu v instalaciji.Tak¹ni prostori so kljub ¹tevilnim varovanjem ¹e vedno zelo ogro¾eni prostori, èeprav izpolnjujejo vse standarde in so dobri s posebnimi direktivami, naj bo èim manj mo¹kih, samo ljudi, ki delajo v takih prostorih.Upo¹tevanje vseh pravil in pravil je najpomembnej¹a stvar in odstranitev vzrokov morebitnega izbruha je prednostna naloga.Vse pohi¹tvo in dodatki, ki jih ureja direktiva atex, so ustvarjeni z neposrednimi, najljub¹imi oznakami in potrdili, ki pridejo na delovno mesto.Stroji, naprave, ki jih zajema navedena direktiva, so razdeljene v dve skupini:v rudarstvu,v razliènih apartmajih.Ta posebej pomembna direktiva varuje vsa podjetja.