Usposabljanje zaposlenih mgr

Ta trg je podvr¾en stalnim spremembam, ki ustvarjajo ne le druge razlièice, temveè ustvarjajo tudi nove sodelavce konkurence, finanèni kontroling pa je instrument, ki sodeluje pri prouèevanju finanènih prednostnih nalog podjetja. Brezkompromisna konkurenca spodbuja podjetja, da ohranijo svoje finance pod nadzorom in zmanj¹ajo prekomerno porabo. Finanèni kontroling je diagnostièno orodje za naèrtovanje, usklajevanje in nadzor stro¹kov poslovanja za nadzor poslovnih procesov podjetja. Jasna vizija realnosti in hitrost odziva doloèata obliko in uèinkovitost upravljanja, zato podjetja posku¹ajo ohraniti razumno organizacijo lastnine. Zdravljenje, ki poteka v okviru gospodarskega nadzora, je med drugim doloèanje povpra¹evanja po denarnih materialih, dobièkonosnost vrst financiranja podjetij, raèun stro¹kov in koristi ter ekonomska likvidnost in ocena uèinkovitosti kapitalskih nalo¾b.

Naloga gospodarskega nadzora je zavarovati in vzdr¾evati finanèno likvidnost podjetja, to je sposobnost dru¾be, da izpolni svoje plaèilne obveznosti. Finanèni kontroling je predstavljen v treh zaporednih èasih, in sicer: faze naèrtovanja, izvajanja in nadzora, lastnina in nadzor posameznih nalog pa spadata med dejavnosti upravljavca in finanènega mened¾erja, faza izvajanja pa zakladnik. Ekonomski kontroling je novost v poslovnem upravljanju, ko dejavnost izkazuje znaèilnosti decentralizacije, ki jo predstavljamo tako, da dajejo pooblastila za odloèanje vodjem srednjega in ni¾jega nivoja ter jim ponujamo povratne podatke o tem, da njihova knjiga vpliva na rezultate podjetja.