Twove sistemi raeunalnikov

Razliène vrste dela morajo imeti razliène vrste specializirane raèunalni¹ke opreme.

Tu ne govorimo le o raèunalnikih, ki so potrebni v trenutnih fazah v mislih vseh podjetij, celo v tem majhnem podjetju, ampak tudi o bolj zapleteni opremi, kot so davène blagajne. Za vsako elektronsko napravo je dobro prepoznati trg pred nakupom in ugotoviti, kaj vam lahko ponudi. Velika konkurenca povzroèa, da druga podjetja trgovajo z istimi zalogami s posebno primerno opremo po dokaj novih cenah. Zato je vredno iskati prodajalce, ki lahko ponudijo dobro opremo, svetle in ugledne dru¾be, za malo denarja. Cena fiskalnega tiskalnika je od tisoè do celo veè tisoè zlotov. Pred nakupom bi bilo dobro razmisliti, kak¹en kos pohi¹tva - kak¹ne parametre in misije moramo prebrati. Na primer - druge blagajne bodo koristne za trgovino z ¾ivili, druge za lekarno in tudi za druge pri prodaji storitev. V doloèenih primerih je vredno in se odloèiti za drugo opremo ali blagajne, ki sodelujejo z raèunalniki. V uspeh trgovine z ¾ivili, je vredno vlagati v zneskih s èitalcem èrtne kode. Tudi fiskalni tiskalnik za lekarno je idealna re¹itev. Po drugi strani pa pri prodaji majhne kolièine storitev ni treba vlagati v posebne naprave - vse kar potrebujete je funkcionalna in lahka blagajna. Cene blagajn, tako kot nove elektronske naprave, so odvisne od njihove vrste, velikosti in ¹tevila funkcij. Funkcionalne in majhne naprave bodo obièajno bolj priljubljene s temi popolnimi in te¾kimi, ki vsebujejo specializirano programsko opremo. Pred nakupom je vredno prepoznati trg in najti prodajalce z najni¾jimi cenami, zato je vredno premisliti, ali potrebujemo zelo kompleksno (in edino dra¾jo napravo. Pri nakupu raèunalnikov, telefonov, blagajn ali drugih naprav se morate zavedati, da jih je pomembno vkljuèiti v stro¹ke va¹e akcije.

Ne smemo pozabiti, da vam lahko pomagamo, da lahko nekatere naprave gledate samo v amortizacijskih stro¹kih, ne morete od¹teti celotnega zneska, ki je nastal za nakup, takoj. Pri uspe¹nosti blagajn je pomembno vedeti, da je pomembno prejeti do 90% povraèila stro¹kov nakupa.