Statut psihologa

V zadnjem èasu ima poklic psihologa moèan pomen. Nekoè je bil obisk psihologa veliko sramota za nas in to smo skrili od drugih. Zdaj se dru¾ba ¹e posebej zaveda, kak¹no pomoè prina¹a psiholog. Premakne se na isto ¹tevilo ljudi, ki naèrtujejo datum za tega specialista. Vendar pa vsi ne vedo, kaj spra¹uje psiholog. Da je do sedaj ta poklic ¹e vedno me¹an z lastnimi poklici, saj se veliko ljudi zanima za du¹evno zdravje ljudi, na primer psihiatra ali terapevta. Kaj loèi poklic psihologa od drugega poklica?

https://olife24.eu/si/

Pridobivanje tega poklica se nana¹a predvsem na nudenje psiholo¹kih storitev, zlasti na psiholo¹ko diagnozo, razsojanje in ocenjevanje ter zagotavljanje psiholo¹kega svetovanja. Da bi postal psiholog, morate najprej pridobiti magisterij iz psihologije, opraviti pripravni¹tvo in postati psiholog regionalne psiholo¹ke zbornice.Psiholog je poklic javnega zaupanja, da je oseba, ki je izgubil slu¾bo zahteva strokovnost, ampak tudi dober znak, ki bo sodeloval pri opravljanju dela v skladu s pravili poklicne etike. Vloga psihologa, ki je namenjen pomoèi in daje nazaj ljudem, kaj natanèno trenutku, ko jo potrebujejo. Dru¹tvo zaupa ljudem, da bi poklici javnega zaupanja. Zato je oseba tudi mora biti odgovoren, saj jih le ¾eli biti zdravje in nove ljudi.Psiholog je tudi svoboden poklic, za katerega so znaèilne visoke spretnosti in znanje ter vkljuèenost v ustvarjeno dejavnost.Mi, navadni ljudje, pogosto identificiramo psihologe s psihiatrom. Ljudje, ki so v tem poklicu, so resnièno pozorni na to, vendar bi morali biti popolnoma razlièni. Spomnimo se veè o tem, da psihiater ves èas sodeluje s psihologom, kar je oèitno vzrok za zmedenost teh poklicev javnega zaupanja razliènih ljudi.