Simptomi tretjega trimeseeja noseenosti

Od uèenja v znanosti, od televizije, preko spletnih forumov, preko èasopisov in preko pogovora z mami / babicami - ugotovimo, kak¹ni so simptomi noseènosti. Vemo, da èe ni meseènih krvavitev, zadnje obdobje za test noseènosti. Ko je test potreben, je èas, da prièakujemo omotico, lakote in predvsem slabost in bruhanje. Vendar pa ne verjamemo v veèino toka, vèasih lahko priznamo, da obstaja mo¾nost, ko ¾enska v sindromu ne èuti stranskih uèinkov noseènosti. Verjetno so zelo majhni. Vendar pa se ne dogaja splo¹no preprièanje, da èe ni èasa, ampak slabost, to pomeni, da bo otrok ¹e vedno. Kaj so vedno pri starih, ki èutijo nenavadne simptome noseènosti? In katere so lahko?

Prehranska hrepenenje - Ne govorim o sendvièu z namazom iz slivov, kumaricami in jajènimi pastami. Vèasih je noseèa ¾enska tako imenovana ne¾na hrepenenje, ki vsebuje nenadzorovano potrebo po u¾ivanju neu¾itnih izdelkov. Torej, na primer, sendviè z marmelado, kumarice in jajène paste, obilno vlije s tekoèim milom. Pojav tak¹nih simptomov zahteva takoj¹nje posvetovanje s strokovnjakom.®eleznice v ustih - vèasih pride do tega, da noseènice ne¾no nabreknejo dlesni in krvavijo med ¹èetkanjem. V tak¹nih oblikah bodo pogostej¹i obiski potrebni ne le noseènici, ampak tudi zobozdravniku.Urinska inkontinenca - prviè zato, ker veliko pijete. Drugiè, ker va¹ mehur v poveèani maternici "sedi" na vsakih 2 kg majhnega bitja. Namesto tega ne morete storiti nièesar glede zadnjega, edino pravno sredstvo bo nakup doloèenih sanitarnih blazinic (kot so blazinice za odrasle in pogosto odhod v kopalnico, saj lahko shranjevanje urina v povezavi s ka¹ljanjem ali smehom povzroèi neprijetne posledice.Smrèanje - odgovornost za to je otekle nosnice, ki lahko ne samo dajo vtis nenehno polnjenega nosu in prijetnih krvavitev, ampak tudi ponoèi. Ne vsebuje niti najni¾jega. Zahvaljujoè temu, bo va¹ mo¾, ki je do sedaj skoraj vsako noè me zanimalo va¹e smrèanje, razumel, kako ste se poèutili in kaj je ¹lo skozi njega.Ko¾a se spremeni - gre za nenavadne lise na umazaniji in vratu, tudi na pajkih, ki se lahko pojavijo na skoraj vseh ko¾nih prevlekah. Melanin je odgovoren za ta standard sprememb, ki v neposrednih pogojih zagotavlja dober ton ko¾e (ali katerokoli raven, vendar lahko njegovo pretirano ustvarjanje med blagoslovljenim stanjem vodi do èudnih sprememb in izdelkov iz najbolj¹ih grozot. Vendar ne bodite nezadovoljni. Vse te spremembe bodo potekale v kasnej¹ih obdobjih noseènosti ali najkasneje po porodu. Èe se spremembe barv pojavijo preveè in neprijetno na ljudi, vlagajte v prah in veliko neprozornih temeljev. Svetlobne lepotne nege uèinkovito prikrivajo vse pomanjkljivosti.Nespeènost - to je zadnji izjemno nadle¾en, da nas druge jedi dodatno poudarjajo, da je noseènost "trenutek, ko lahko spimo".

Dejstva o noseènosti so enaka, prav tako niso standardna, saj tudi bolj nara¹èajoè trebuh precej uèinkovito prepreèuje spanje. Na ¾alost verjetno ni naèina za spopadanje z nespeènostjo, ki se je pojavila (v nobenem primeru ne ¾elite pomagati s tabletami za spanje!. Morate se navaditi nanj. Vendar pa, ko prej, bodo ti znaki izginili tudi z dostavo. Teoretièno. Kot lahko vidite, so poleg standardnih simptomov noseènosti lahko tudi novi, vèasih sme¹ni, vèasih malo manj. Vendar pa je noseènost brez smisla sploh zadovoljna stopnja ¾enske, potem ni niè drugega, kot vam, dragim bodoèim mamam, radostna in ¹ibka noseènost, kdaj in tudi sreèna vzgoja prihodnjih potomcev.