Sanitarni predpisi v gastronomiji

Ko nameravate odpreti va¹o mesnico, morate za trenutek vrniti mnenje. Veèina jih ne deli s tem, kar bi morali imeti, èe bi odprli drugaèno vrsto trgovin in obstajajo nekateri dodatni predpisi v zvezi z varnostjo hrane v uspehu mesnice. In kje zaèeti? Na zaèetku morate ustanoviti svoje podjetje. Tukaj ne bodo organizirali razlik v primerjavi z razliènimi dejavnostmi. Da, v banki morate vzpostaviti raèun podjetja, dobiti ¾ig, dobiti ¹tevilko NIP in REGON.

Naslednji korak je izbira pravega mesta. Èe ¾elimo prostor, ki se je prej izvajal za to vrsto dejavnosti, verjetno ne bomo prepoznali nobenih te¾av, ker bo izpolnjeval vse kriterije, ki jih zahteva zakon. Èeprav bomo v uspehu, ko bomo prilagodili prostore, ki je bil prej, na primer trgovina z oblaèili, morali prilagoditi obstojeèim zahtevam. V primeru, da delate v prostorih z nièlo, ne pozabite izpolniti vseh sanitarnih zahtev. Ko boste imeli stanovanje, bo naslednji korak nakup ustrezne opreme, v kateri boste shranjevali hrano in drugo opremo. & nbsp; kot, na primer, profesionalni mesarski rezalnik. Rezalnik Maga je samodejni stroj za pomirjanje su¹enega mesa, ki je zelo priljubljen med lastniki mesarjev. & nbsp; Izbira dobre opreme je seveda odvisna od bogastva va¹ega portfelja. Vendar, èe ste ¾eleli biti oprema bolj¹e blagovne znamke, lahko vedno vzamete iz podatkov o lizingu. Druga mo¾nost je nakup rabljene opreme, ki je vedno uèinkovita, vendar jo je nadomestila nova. Za zadnjo opremo lahko dobite tudi banèno posojilo. Èe imate trenutno opremo v trgovini, lahko zaènete uvoziti blago. V tem primeru lahko podpisate sporazum o mesnem podjetju le za meso enega proizvajalca ali pa podpi¹ete soglasje s ¹tevilnimi majhnimi proizvajalci. V zaèetnem primeru lahko prevzamete ni¾je cene, vendar bo kakovost materialov povsem veèja pri uspe¹nem nakupu mesa mladih podjetnikov. Zadnja faza je zaposlovanje osebja, kak¹ni izdelki se bodo sprostili in priprava mesa. Vredno je zaposlovati ljudi, ki ¾e imajo izku¹nje na pravem delovnem mestu. Seveda je smisel tega, da se spomnimo, da mora biti ena od teh vlog odprta knjiga Sanepid.