Rezalnik za jabolka

V nekaterih podjetjih in podjetjih so snovi, ki so lahko resne za ustvarjanje eksplozivnega ozraèja z zrakom, vezane ali shranjene. Predvsem bodo prisotne snovi, kot so plini, tekoèine in trdne snovi z znatnim razpadom, npr. Premogov prah, lesni prah itd.

V takih primerih morajo delodajalci oceniti tveganje za oceno tveganja eksplozije in eksplozije. ©e posebej navedite apartmaje in kraje, kjer je najveèja nevarnost eksplozije. Eksplozivne cone morajo biti nad tistimi, ki so doloèene na zunanjih obmoèjih in lokacijah. Poleg tega se od ogla¹evalcev zahteva, da pripravijo grafièno dokumentacijo, ki bo uredila in hkrati navedla dejavnike, ki lahko spro¾ijo v¾ig.

Ocena nevarnosti eksplozije je treba doseèi na podlagi zahtev Odloka ministra za gospodarstvo z dne 8. julija 2010 v zgodovini minimalnih zahtev glede zaupanja in poklicne higiene v zvezi z enostavno pojavitvijo eksplozivnega ozraèja v stanovanju (Journal of Laws 2010 ¹t. 138. 931.

V okviru ocene tveganja eksplozije se izvedejo znaèilnosti objekta. Upo¹teva se njegova velikost, ¹tevilo nadstropij, sobe, tehnolo¹ke linije itd. Upo¹tevani so dejavniki, ki lahko povzroèijo po¾ar ali eksplozijo. Materiali in ukrepi so urejeni tako, da zmanj¹ujejo in odpravljajo po¾arne in hitre nevarnosti. Navaja, kaj je prva vnetljiva snov, ki je lahko vir potencialne eksplozije. Izvajajo se inovativne re¹itve za zmanj¹anje tveganja eksplozije.