Psiho 5 letnega otroka

V pogojih pra¹enja s snovmi, ki predstavljajo nevarnost eksplozije, je priporoèljivo, da se naprave in strukture, certificirane z ATEX, izdelajo in izdelajo skupaj z direktivo ATEX, ki je prisotna v dr¾avah EU.

V poslu, v pogojih pra¹enja s pra¹kastimi barvami, sem imel premog ali prah organskega izvora (npr. Les, zato je priporoèljivo, da v vsakem primeru zagotovim ustrezno odstranjevanje prahu. Uèinkovito ekstrakcijo prahu ATEX (atex odsesavanje prahu uspe¹no odpravlja veèino nevarnosti, vendar je za nemoteno delovanje vsote potrebno doloèiti ustrezno razvite in morda uèinkovite tehnolo¹ke, tehnolo¹ke in postopkovne re¹itve. Katere re¹itve?

Nicoin

Odstranjevanje prahu ATEX v praksiPri delu se ustvari odsesavanje prahu ATEX (v skladu z evropskimi direktivami za:- z uporabo lokalnih vezi, ki se morajo nahajati v bli¾ini virov, ki oddajajo eksplozivne atmosfere, so pritrdilne vrvi samonosne roke, industrijske nape ali posebne poganjke,- redno sesanje povr¹in, na katerih nastajajo prahaste grude (za dokazovanje okoli strojnih orodij, industrijski sesalniki naj se pripeljejo na zadnji projekt- dobra ozemljitev delovnih naprav in tega sistema za ekstrakcijo prahu, saj lahko deluje elektrostatièno - ozemljitev prepreèuje to dejanje,- pravilna izdelava kanalov za zbiranje prahu in njihova varnost pred erozijo,- uporaba ventilatorjev, filtrov in naprav za odstranjevanje prahu skupaj z direktivo ATEX in ustreznimi certifikati.Za najveèjo mo¾no za¹èito pred eksplozijo je vredno, da se sistemi za ekstrakcijo prahu ATEX opremijo z gasilnimi organizmi (iskrami in / ali po¾ari v samih obratih.