Program za upravljanje skladi ea in prodaje

ranking na maseNajboljši pripravki za izgradnjo mišične mase

POS sistem je gastronomska ideja za upravljanje vseh vrst gostinskih objektov, kot so restavracije, gostilne, picerije, bari s hitro prehrano in hotelske restavracije.

Za najmlaj¹e tudi za najlep¹e krajePOS moèno deluje pri servisiranju tako majhnih prostorov kot tudi velikih gastronomskih verig. To je glavno orodje, ki je prilagojeno za delovanje na neodvisnem ¹tevilu POS mest. Program bo poenostavil upravljanje na eni ravni upravljanja na enostaven naèin in zagotovil popoln nadzor nad vsako epizodo knjige v prostorih. Programska oprema bo poveèala udobje storitev za stranke. Sistem bo bistveno vplival na produktivnost zaposlenih v kuhinji in v prostoru, kar bo pospe¹ilo èas dostave naroèenih jedi. Podrobna analiza preferenc in povpra¹evanja med strankami bo olaj¹ala in naèrtovala okusen meni.

Zdru¾ljivost z drugimi napravamiProgramska oprema za gostinstvo POS lahko deluje s ¹tevilnimi orodji in slogi, ki bodo izbolj¹ali delovanje vsakega doma. ®ivljenje na posebni opremi, kot so: fiskalni tiskalniki, kuhinjski nadzorni sistem ali sistemi brez¾iènega osebnega klica, zmanj¹ajo èas servisiranja, vplivajo na hitrej¹o rotacijo mize, tj.Gladko in preprosto ravnanje s POS programi, omogoèa priroèno delo, pospe¹uje izvajanje posameznih nalog, zmanj¹uje obdobje usposabljanja zaposlenih, ki vstopajo v naklon stro¹kov izvajanja sistema.

Uporaba modula zagotavlja:Udobje dela: intuitivno upravljanje, dodajanje besedil naroèilom, odobritev blagajn ali finanènih tiskalnikov in èitalnikov èrtne kode, dodeljevanje bli¾njic do danih jedi, takoj¹nje po¹iljanje podatkov o prekoraèitvi, vnos in poravnava posebnih jedi itdPreglednost: dostop do raèunov, transakcij in stanja vsake tabele, zdru¾evanje ¾ivilskih proizvodov, npr. Zelenjava, pijaèe, alkohol, podroben pogled na sobo, seznam dodatkov za jedi, doloèanje vrstnega reda jedi, predolgi podatki na mizi itd.Hitrost: zbiranje in spreminjanje naroèil, tiskanje bonov v prostoru za pripravo hrane, hitra sprememba naroèila, hitra izbirna vrstica izdelkov itd.Vsestranskost: varna prijava zaposlenih, nadzor blagajne, podpora za nove oblike plaèila.