Prekinitev telefona

Primerna je eksplozivna loèitev velikih energetskih ukrepov. Ta pojav prina¹a ¹tevilna tveganja. Eksplozije najpogosteje spremlja nenadno poveèanje temperature in tlaka, emisije sevanja (npr. V obliki strele ali svetlobnega impulza jedrske eksplozije ali akustiènih valov (ponavadi je prisoten zvoèni grom ali znaèilen bang posnetka. Ni nesmiselno, da nekontroliran pojav zapolnjuje ljudi s strahom.

https://rgold-m.eu/si/

Katere povr¹ine so potencialno eksplozivne? Najpogosteje jih zasedajo povr¹ine, na katerih je lahko atmosfera v primeru potencialne nevarnosti eksplozivna. Kot eksplozivna atmosfera je mi¹ljena posebna me¹anica vnetljivih snovi, ki povzroèajo nastajanje plinov, hlapov ali meglic, tj. Me¹anice z zrakom v atmosferskih pogojih, v katerih se pojavljajo previsoke temperature. Vredno je vedeti, da lahko v eksplozivnih pogojih samo iskre ali elektrièni oblok povzroèijo eksplozijo.

Najbolj eksplozivne atmosfere so m.im. kemiène tovarne, rafinerije, bencinske èrpalke, elektrarne, tovarne barv, lakirnice, bencinske èrpalke, pa tudi vozila, èistilne naprave, letali¹èa, ¾age ali ladjedelnice. V¾ig na zgoraj navedenih mestih bi povzroèil eksplozije, katerih izdelki bi bili ogromni. Zagotovo bi povzroèili ogromne materialne izgube in ogrozili èlove¹ko ¾ivljenje.

Da bi prepreèili omenjeno ¹kodo, nikoli ne zanemarite preventivnih ukrepov, ki je vreden eksplozije. V mnogih dr¾avah so bili vzpostavljeni posebni zakoni, informacije in standardi, katerih konec je zmanj¹ati tveganje eksplozije in odpraviti morebitno ¹kodo. V ozadju potencialno eksplozivnih atmosfer je treba namestiti sistem, ki bo zagotavljal varnost zaposlenih, ki delajo v njih.