Pozicioniranje spletnih strani eolnov

Prodaja, evidentirana na fiskalnem znesku, bi morali urejati davkoplaèevalci, ki prodajajo za fiziène osebe, ne da bi izvajali finanène akcije, in kmetje, ki se prekrivajo s pav¹alnim zneskom. Primeri nebele¾enja prodaje se nana¹ajo na sankcije, doloèene v posebnem zakonu. Davkoplaèevalci pogosto ne ¾elijo opravljati dol¾nosti, ki jim pripadajo, in seveda dokaz o pogostih nepravilnostih izhaja iz pomanjkanja nadzora nad mejami prometa, s katerimi je mogoèe registrirati prodajo z blagajnami in dodatno z novimi pravnimi predpisi, ki doloèajo navedeno subjekti morajo voditi evidence.

Obveznost vodenja evidenc z nasveti blagajne ni iluzija, saj jo razlikuje od zaraèunavanja sankcij subjektom, ki izhaja iz doloèb zakona o davku na blago in storitve. Z drugimi besedami, neupo¹tevanje zakonskih doloèb, ki doloèajo zaporedje dokumentov z blagajnami elzab mera & nbsp; je povezano s te¾kimi sankcijami, tu ni vredno tvegati. Te¾ko je, da se tega ne zaveda vsak vodja in ne pozna zakona.

V skladu s èl. 111 par. 2 davka na izdelke, medtem ko lahko pomoè vodje davènega urada ali organa za davèni nadzor zaraèuna strogo kazen v vi¹ini 30% davka, ki je bil zaraèunan za nakup blaga ali storitev. Pri uspehu posameznikov za pomanjkljivost pri vodenju evidenc je taka oseba odgovorna za fiskalni prekr¹ek ali tudi za kaznivo dejanje. Zato ni vredno posku¹ati goljufati na modernih stvareh, predvsem pa se morate posvetovati z raèunovodjo ali odvetnikom, ki bi zagotovil, da podjetnik upo¹teva zakonske doloèbe.

Na prodajnih mestih, zabele¾enih s pomoèjo blagajn, je treba opozoriti, da davèna obveznost zajema le in samo pomanjkljivosti, ki so predstavljale pozicijo v teku od 1. decembra 2008, to je od datuma vstopa v pravni stil kapitalske skupine. doloèbe zakona. Tukaj za premo¾enje v primeru napake, organi pregona ne bodo odgovorni za pravno, finanèno in kazensko odgovornost, kot je obdobje pred 1. decembrom 2008. ¹teje v predpisani sezoni, zato so zakonski akti zaèasno ustavljeni.