Postopek proizvodnje pi kotov

prolesan pure

Graditi moramo s opra¹evanjem v moèi proizvodnih obratov. Pojavlja se med proizvodnimi procesi in resnièno ogro¾a zdravje zaposlenih. Zato obstaja razlog, zakaj je treba odstraniti prah s specializiranim sistemom. Katere industrije veèinoma povzroèajo to gro¾njo? Predvsem pa vse vrste lesa in obdelave kovin, med delom hrane in zdravil pa tudi veliko drugaènih.

Sistem za zbiranje prahu se uporablja za zmanj¹anje pra¹nosti. Vedno omogoèa odstranjevanje umazanije s posebnim sesanjem. Lahko ¾ivijo roèno ali na doloèenih mestih, ki jih najdemo v sanjah. Problem se mora boriti pri viru, torej v stanovanju pri delu, v katerem nastaja prah. Tak¹en ukrep bo prepreèil njegovo dvigovanje in ¹irjenje po celotnem prostoru. Za¾eleno je usposobiti zaposlene v naèrtu za najbolj¹i obvladovanje problema. Spomnimo se tudi rednega vzdr¾evanja in preverjanja celotnega sistema odstranjevanja prahu, saj je lahko izpostavljen uporabi, ki je povezana s stalnim delom. Z naroèilom tak¹nega sistema se obrnite na dobavitelja, ki nam bo povedal, kateri materiali bodo sestavljeni po celotni metodi in kateri filtri. Obstaja izredno pomembna prisotnost, ker so razlièni materiali odlo¾eni na nasprotni naèin. Na primer, les ne povzroèa veèjih po¹kodb, kovinski delci pa lahko po doloèenem èasu po¹kodujejo.

Dobro doloèen in uèinkovit sistem za ekstrakcijo prahu bo omogoèil trajno in stabilno delovanje. Ljudje ne bodo izpostavljeni vdihavanju ¹kodljivega onesna¾evanja in njihove oèi bodo dobro spoèiti. Upo¹tevati je treba dejstvo, da bo ¾enska, ki se bo igrala v prijetnem in nezaprtem objemu, uèinkoviteje igrala svoja dejanja. Pra¹ek, ki se premika povsod, lahko negativno vpliva tudi na izdelek. Kaj je veliko presti¾nega prahu, je ¹e posebej zelo vnetljivo! Primer je verjetno moka, ki se bo razpr¹ila èez ogenj in se takoj vnela. Zato se proizvaja z veliko kolièino ¹kroba, ki ima vnetljive lastnosti. Drugi materiali se lahko ustavijo in zdaj, iz trenutnega razloga, bodite previdni.

Lahko reèemo, da je opra¹evanje drag problem za ¹tevilne industrije. Vsi morajo uporabljati varnostne sisteme zaradi varnosti stvari in njene uèinkovitosti. Zelo pogosto se stroji ne prilagajajo dnevni knjigi z deli materialov hkrati. Verjetno je enako, da jih po¹kodujemo.