Poroena modna revija 2016

V soboto je bila predstavljena najnovej¹a zbirka lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je privabil veliko gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj so oblikovalci pripravili za sezono. Med obèinstvom smo lahko celo odkrili nekaj slavnih, novinarjev in politikov.Rafinirana predstava je pomenila najstro¾ji del in vse se je odvijalo brez ovir. Na povr¹ini bi lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Njihova funkcija je bila uporabljena povsem normalna in te¾ka tkanina s temnimi barvnimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, perilom in svilom. Na¹i novinarji so bili najbolje odzvani z zraènimi, barvnimi krilci maxi v odzivu, zgrajeni na kvaèkanje. Med njimi so vplivali tudi èipke, romantiène obleke in bluze z navadnimi in vezenimi bikini. Za nova oblaèila so oblikovalci ponudili ljudem, med drugim, pletene klobuke z drugimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in barvitimi cvetovi.Po predstavi je bila na dra¾bi lepa poroka ustvarjena veliko za zadnji boj. Obleka je bila dana osebi, ki je ¾elela ostati anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi nekaj oblaèil iz najnovej¹e zbirke. Dohodek, vzet na tekoèi dra¾bi, se izraèuna za bli¾njo domovino otroka. Treba je poudariti, da ime nestrpno podpira razliène dobrodelne in funkcionalne ukrepe. Njegovi lastniki so veèkrat izgubili svoje dra¾be izdelkov, nato pa je predmet dra¾be celo obiskal eno od tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka danes odprla trgovino ob majskem odhodu. Poleg tega je napovedal, da ima podjetje odprto spletno trgovino, v katerem bi bile njegove zbirke drugaène kot v stacionarnih trgovinah.Lokalna oblaèilna dru¾ba je enkratna med najdalj¹imi proizvajalci oblaèil v dr¾avi. Na svetu je malo tovarn. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, nazadnje najpogosteje najlep¹ih krojaèev, oblikovalcev in arhitektov. Vsako obdobje blagovne znamke izdeluje zbirke v sodelovanju s pomembnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so tako uspe¹ne, da so ¹e pred zaèetkom trgovine vseeno pripravljene v velikih èakalnih vrstah. Te zbirke potekajo istega dne.Plodovi sedanje dru¾be ¾e od mnogih let imajo velik pomen med uporabniki, tako na terenu, kdaj in v tujini. Pi¹em o njej, ona ne prodaja, da ne omenjam ¹tevilnih nagrad, ki jih je prejela, in kako ¹tejejo, da so kljuèi najvi¹je vrednosti.

Oglejte si svojo trgovino: enkratna cena oblaèil