Po arne varnosti

ATEX - je torej Svet Evropske unije. Doloèa bistvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati vse blago, dano za hranjenje v prostorih, ki jim grozi eksplozija. Posebne zahteve so doloèene v naèelih, povezanih s sedanjo direktivo. Zahteve, ki jih ne urejajo niti direktiva niti standardi, so lahko cilj notranjih predpisov, ki veljajo v tujih dr¾avah èlanicah.

postopekTi predpisi ne smejo biti v nasprotju z informacijami, vendar niso primerni za zaostritev zahtev. Ker nas ATEX direktiva 94/9 / EC zavezuje k oznaki CE. Zato je moral vsak "ATEX" izdelek, ki je bil oznaèen s simbolom Ex, proizvajalec na zaèetku oznaèiti s CE. Poleg tega mora postopek ali obstajati solidarno z osnovno udele¾bo "tretje stranke", èe je proizvajalec uporabil modul, ki ni modul A.

https://dper24.eu/si/

Poenotenje predpisovKer so neskladni predpisi v zvezi z varnostjo na posameznih obmoèjih EU imeli velike te¾ave pri normalnem pretoku blaga med dr¾avami èlanicami, je bilo sklenjeno, da se te doloèbe uskladijo. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta v uspehih naprav, ki so se uporabljala za dela na obmoèjih, ki jim grozi eksplozija 23. marca 1994, napovedala direktivo 94/9 / ES ATEX, ki sem jo zaèel 1. julija 2003. Uvedena je bila tudi Direktiva 1999/92 / ES ATEX137, ki se je imenovala tudi ATEX UPORABNIKI. Gre za majhne zahteve glede varnosti pri delu, v delovnih prostorih, kjer lahko vstopimo v eksplozivno ozraèje.Prva direktiva je bila v stanovanju doloèena ¾e leta 2003. Drugo direktivo je Ministrstvo za gospodarstvo, proizvodnjo in socialno metodo sprejelo 29. maja 2003 in je veljalo od 25. julija 2003. poklicne higiene, povezane s predlogom, da se dose¾e eksplozivno ozraèje na delovnem mestu, ki je nadomestilo uredbo iz leta 2003. \ t