Pakiranje hrane pdf

Embala¾a je namenjena predvsem shranjevanju hrane in jo ¹èiti pred propadanjem, obstaja pa veliko naèinov, na primer vreèk za vakuumsko pakiranje ali posebnih posod.

Mass ExtremeMass Extreme - Napredna formula za mi¹ièno maso!

Vreèe se dajejo varilcem, kar omogoèa, da tako shranjena ¾ivila ostanejo dlje èasa sve¾a in da se bo njihova ¾ivljenjska doba dobro podalj¹ala. Igra, vkljuèno s takimi paketi, je odporna na razpoke, ki so tudi daleè zaprte. Sestavljeni so iz dobrih materialov, ki ne spreminjajo okusa ali lastnosti shranjenih ¾ivil. Med vakuumsko embala¾o lahko loèimo eno in veè veènamenskih vreèk.V ¾ivilskih dejavnostih in skladi¹èih se pogosto uporablja enkratna embala¾a nove debeline, v kateri se hranijo izdelki, kot so sir, prekajeno meso, klobase in predvsem ribe in telo. Uporaba tak¹nih vreèk je dodatna, samo zaradi uspeha vakuumskega pakirnega stroja, ki sesa zrak in tesni ¹ive. Celoten proces izgleda takole: iz zvitka je treba loèiti del vreèke v primerni velikosti za doloèen izdelek, ki se me¹a na strani, da se na njej postavi hrana, nato pa se sestavi druga stran. Tak¹ne jedi niso narejene za potrebe ¾ivilske industrije, ampak tudi za gospodinjstva.Embala¾a za veèkratno uporabo, za razliko od ploèevink za enkratno uporabo, ki jih ni mogoèe ponovno uporabiti, se lahko uporabi do petdesetkrat. To je posledica uporabe posebne zraène èrpalke. Tak¹ne vreèe so pogosto priljubljene v gospodinjstvih in namerno hranijo druge vrste ¾ivilskih proizvodov, v hladilnikih, zamrzovalnikih, vendar se lahko ¹e vedno dajejo za peko. Dajejo veè prilo¾nosti za prihranek èasa pri pripravi hrane, ker skraj¹ajo postopek mariniranja proizvodov veèkrat, na primer, da je vnos v marinirano meso v tak¹ni vreèki pomemben po nekaj minutah, hitro peèi.Vakuumska embala¾a bo popolnoma za¹èitila ¾ivila, èe bodo upo¹tevana doloèena pravila. V doloèeni embala¾i je treba zapakirati majhno kolièino hrane in pred vstavljanjem hrane umiti roke ali jih polo¾iti na rokavice za enkratno uporabo. To bo prepreèilo vstop bakterij v embala¾o.