Odstranjevanje prahu konja

https://slim-cho.eu/si/

Ker je hiter razvoj industrijskih panog povezan predvsem s predelavo izdelkov in je pri¹lo do druge vrste materialov, se proizvodni obrati spopadajo s problemom èezmernega opra¹evanja doma. Zapleti, povezani s tem, ne govorijo samo o eni varnosti v proizvodni hali, ker je znano, da je veliko gospodarskih prahov vnetljivih, lahko tudi povzroèi eksplozijo ali po¾ar.

Posebej pomembno pa je zdravje zaposlenih, ki so izpostavljeni negativnemu vplivu onesna¾enja s prahom. Kot ka¾ejo ¹tudije, se v preveè pra¹ni sobi po¹ljejo ¹tevilne bolezni, zaèen¹i s te¾avami dihalnega centra in pljuè pri raku.Zaradi zdravja in udobja zaposlenih ter spominjanja na varnost na delovnem mestu podjetja vlagajo v vse bolj primerne sisteme za ekstrakcijo prahu. Na trgu je veliko podjetij, ki izhajajo iz celovite namestitve sistemov za odstranjevanje prahu. Izdelujejo se posamezni programi, v katerih so povezane re¹itve, prilagojene potrebam doloèenega proizvodnega obrata.

Poleg ciklonskih separatorjev se zaènejo tudi tkanine. Tehnologije èi¹èenja zraka so odvisne od vrste prahu, s katerim se mora pisarna spopasti.Obièajno je pri ostrenju, bru¹enju in poliranju na voljo veliko ¹kodljivih prahov. Drugi viri tvorbe granita so procesi, ki spremljajo obdelavo lesa, biomase, stekla, keramike, apna, metalur¹ke in rudarske industrije. Ko zdaj veste, da je bila izpostavljenost zelo ¹kodljiva za zdravje mo¹kega in pogosto ljudje, ki sedijo v pra¹nih razmerah, padajo na s tem povezano poklicno neugodje. V sedanjem smislu je treba v naèrtu za zmanj¹anje prahu na delovnem mestu obravnavati èim veè te¾av.

Sodobni filtrirni sistemi so v èasu, ko ¾elijo zagotoviti popolno razko¹je in visoko varnost operacij v trgovinah, v katerih nastaja prekomerno onesna¾enje s prahom. Odstranjevanje prahu je kljuèni pogoj za nemoteno delovanje takega podjetja in ni vredno vlagati v filtriranje oblik in vlaganje v najbolj¹o mo¾no namestitev. Na poljskem trgu je veliko podjetij specializiranih za zbiranje prahu, ki temeljijo na drugih tehnologijah in re¹itvah. Od kompleksnih modularnih sistemov do neodvisnih hibridnih naprav.