Odstranitev prahu

Pred vgradnjo celotnega sistema za zbiranje prahu na doloèenem mestu je treba namestiti dober sistem za odsesavanje prahu. Pravilen sistem, kar dokazuje sistem, ki je posebej zasnovan, izbran posebej za kraj posebnega opra¹evanja.

Oblikovanje sistemov za ekstrakcijo prahu je storitev, ki jo je treba naroèiti dobrem in¾enirskemu podjetju. Preden se pisarna in njeni zaposleni ustrezno ukvarjajo z oblikovanjem telesa, morajo izkusiti poslovanje in sprejeti specifièna vpra¹anja in analize. Na koncu izbire ustreznih prezraèevalnih strojev se je potrebno seznaniti s posebnostmi poslovne proizvodnje in se lotiti prvih projektnih del, ki temeljijo na spoznanjih in praksah. Vse bi moralo biti plemenito in lahkotno, tako da bo v prihodnje naèrtovani sistem za zbiranje prahu naèrtovan daleè v doloèenem podjetju. Pri teh predprojektnih analizah je najpomembnej¹e doloèanje hitrosti zraka v kontaminiranem stanovanju, pomembno je, da se kolièina izmenjave zraka v stanovanju razporedi v skladu s sanepidu pravili in da se oceni hitrost zraka v cevovodih, da se prepreèi kontaminacija. Èe bo sistem za zbiranje prahu uèinkovito in ustrezno ocenjen in doloèen, bo dobro oblikovan, v prihodnje bo izpolnil na¹o vlogo in stro¹ki njegove storitve ne bodo preveliki. Celoten sistem zbiranja prahu je tudi oskrba s èistim zrakom in obnova bogatega zraka v zimski sezoni. Z izbiro ustreznih èrpalnih naprav in pravega zbiralnika prahu je zrak pomemben ne le za èi¹èenje in rekuperacijo toplote ali visokega zraka v organizaciji. Ustrezno zasnovan sistem za odstranjevanje prahu, ki ga je odobril vodstveni delavec tovarne, je dovolj, da ga preprosto podarite in zlo¾ite ter oèistite, da prepreèite, da bi se polnilo in odporilo na po¹kodbe. Zahvaljujoè tak¹nemu objektu bodo vse naprave za odzraèevanje in prezraèevanje delovale uèinkovito in bodo v celoti zadovoljile na¹e poslovanje, zaposleni pa se bodo oblikovali v dobro oèi¹èenih obmoèjih.