Obdelava kovin s plastiko v nem eini

Trenutno je metalurgija podroèje, ki ne le obdeluje plastike in oblikuje, ampak tudi preuèuje strukture v makro silah. Na to temo se obièajno izvaja meteorografska mikroskopija.

Mikroskopija je nekaj, kar se je pojavilo pred nekaj sto leti. In samo, odvisno od novega tipa, so bili v metalurgiji uporabljeni drugi tipi mikroskopov. V dana¹njih fazah so potrebne v knjigi z in¾enirskimi temami. Danes so metalografski mikroskopi najpogostej¹i na tem podroèju, ki se med drugim uporabljajo za preuèevanje kovinskih napak ali njihovih prebojev. Tako obstaja tehnika slikanja, ki se izvaja na neprozornih vzorcih. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki bodo pozorni na strukture pri atomskem stanju in na svetlobne mikroskope, ki imajo manj¹o poveèavo. Opazovanja, opravljena z uporabo teh orodij, so izjemno pomembna, saj lahko zaradi tega zaznavamo novo metodo mikropodrobnosti v sredini ali njihovo iniciacijo. Mo¾no je dodatno izraèunati fazni dele¾ in ¹e vedno doloèiti toène faze. Zahvaljujoè temu lahko ¹e vedno doloèimo ¹tevilo in vrsto vkljuèkov ter ¹tevilne nove pomembne dejavnike iz dejstva, da vidimo metalurgijo. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja na novo ustvarjenega materiala omogoèajo resnièno opazovanje materialne strukture, zaradi èesar lahko v perspektivi prepreèimo ¹tevilne neza¾elene napake.

Uporaba metalografskih mikroskopov je izjemno pomembna, saj lahko zaradi tega enostavno najdemo napake v materialu. Vendar pa je, da je storitev te vrste pohi¹tva te¾ka. Iz tega razloga morajo izku¹nje izvajati samo usposobljene osebe.