Novih smuearskih podjetij

Nova prilagodljivost pomeni veèjo prilagodljivost pri odzivanju na zahteve strank. Podjetja, ki i¹èejo druge metode za re¹itev tega problema, vse bolj uporabljajo inovativne informacijske re¹itve v tej toèki. Trenutno je v podjetju na voljo veliko podatkovnih sistemov. Razlikujejo se po tehnologijah, ki jih sprejmejo, in stopnji napredovanja. Njihovo izbiro mora vedno iskati temperament in povpra¹evanje podjetja.

Pogosto je kljuèni element pri izbiri njihov poudarek na delovanju odloèitev. Informacijski sistemi v podjetjih so predvsem podatki èi¹èenja, analiziranja in knji¾enja. Uporaba teh metod je osredotoèena, vendar z velikimi nalo¾bami. Stro¹ki na njih niso odvisni od velikosti podjetja, vendar so vedno pomemben del stro¹kov podjetja. Od zadnje vrste nalo¾be pa povezujem tveganje neuspeha. Poka¾e, da ne dose¾ete zastavljenih ciljev in ne boste povrnili. Glavni razlog za neuspeh je uvedba sistema, ki je v nasprotju s potrebami in prièakovanji podjetja. Podatki torej obstajajo v znanju ljudi, ki so strastni pri izbiri prave informacijske re¹itve. Pred njegovim izvajanjem pa je vredno narediti natanèno revizijo, ki vam bo povedala, kateri rezultati bodo zelo natanèni za podjetje. Dodatni argument je sposobnost vodenja mened¾erjev z ustreznimi ve¹èinami in vizijo v IT. ©e veèja dinamika procesov, ki se odvijajo v teku, pa tudi vse njihove lastnosti èakajo na podjetnike, da uporabljajo specializirano programsko opremo. Nedvomno lahko inovativna metoda pozitivno vpliva na povpra¹evanje podjetja in njihova neuporaba bistveno ovira razvoj podjetja.