Nevarnosti po ara in obveznosti delodajalca in delavca

V mnogih industrijskih panogah obstaja velika nevarnost po¾ara. Tu govorimo ne samo o delu goriva, energije, barve, temveè o proizvodnji sladkorja ali moke. Snovi, ki lahko delujejo v obliki pare, plinov, tekoèin, vlaken ali samih aerosolov skupaj z zrakom ali drugimi snovmi v zelo oèitni raztopini, lahko reagirajo med seboj in imajo eksplozivne snovi.

Zato obstajajo ¹tevilne zakonske doloèbe, katerih glavna prednostna naloga je prepreèevanje izbruhov ognja. Tu govorim predvsem o pravici ministra za gospodarstvo z dne 8. julija 2010 glede minimalnih zahtev za zaupanje in higieno dela, povezane s predlogom eksplozivnega ozraèja na podroèju dela. Namen tega pravnega akta je predvsem prepreèiti nastanek eksplozivnega ozraèja. Prav tako gre za naèrt za prepreèevanje v¾iga in zmanj¹anje uèinka eksplozije.Eksplozijski sistemi, kar pomeni, da je celoten eksplozijsko odporni sistem veliko dejavnikov. Kadar govorimo o varnosti v sistemu, moramo omeniti predvsem eksplozivne membrane, eksplozivne sisteme in sisteme za izolacijo eksplozij.Membrane so naprave, ki ¹èitijo industrijske naprave. Njihova toèka je vredna vsakega filtra, mlina, rezervoarja, sorterja, drobilca ali samega ciklona.Po drugi strani bodo sistemi za prepreèevanje eksplozije odstranili visoke tlake med eksplozivno sezono. Du¹ilni sistem je namenjen predvsem optiènim in tlaènim senzorjem, nadzornim centrom, HRD cilindrom in nerjavnim ¹obam.Zaèetni izolacijski sistem je sistem, katerega primarni naèrt je predvsem, da se èim bolj zmanj¹ajo uèinki eksplozije. Govorimo o tak¹nih napravah, kot so protipovratni ventili, hitro delujoèi sorniki, eksplozijsko varni dimniki in hitri ventili.Upo¹tevati je treba, da so sistemi za za¹èito pred eksplozijami enaki zahtevam glede zdravja in varnosti.