Modna revija wroclaw

Prej¹njo soboto smo videli predstavitev najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci konèali. Med obèinstvom smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Predstava je bila izpopolnjena v najsvetlej¹em dejstvu in polnost je potekala brez ovir. Ob zdravljenju smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Uporabljali so jih za izdelavo popolnoma zdravih in lahkih tkanin z visokimi barvitimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilom. Na¹i novinarji so bili navdu¹eni nad zraènimi, barvitimi maksi krili, polno kvaèkanih. Prav tako so bili navdu¹eni s èipko, romantiènimi oblekami in bluzo z volanèki in vezenim bikinijem. Do nedavnega so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene kape s celotnimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in pisanimi cvetovi.Po konèanem nastopu je bila dra¾ba lepe poroène obleke posebej pripravljena za zadnjo prilo¾nost. Obleka je bila dana osebi, ki je èakala, da ostane anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih veè oblaèil iz zadnje zbirke. Dohodek iz te prodaje bo porabljen za dru¾inski dom. Poudariti je treba, da ime nestrpno podpira razliène lahke in pozitivne ukrepe. Njen lastnik je ¾e veèkrat dodelil na¹e izdelke za dra¾be in ko je bil predmet prodaje celo obisk katere koli tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija prispela v trgovino, ki je trenutno na majski fronti. Poleg tega je napovedal, da ima dru¾ba odprtje spletnega trgovanja, v katerem bi bile zbrane, razen v stacionarnih supermarketih, ¹ibke.Lokalna modna znamka je ena najtoplej¹ih proizvajalcev oblaèil v oddelku. V vsej dr¾avi je veè tovarn. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, v zadnjem, predvsem pa najbolj¹ih krojaèevih, kroja¹kih in oblikovalcev. Obèasno ustvarja zbirke v sodelovanju s srednje poljskimi oblikovalci. Te zbirke so seveda zelo priljubljene, da tisti, ki so pripravljeni na individualni jutranji zaèetek, ¹e pred zaèetkom trgovine v velikih vrstah. Te zbirke potekajo isti dan.Izdelki te dru¾be so ¾e veè let osredotoèeni na kupce, tako za namene kot tudi v tujino. Pi¹e o njej, ne zdi se, da bi omenila ¹tevilne nagrade, ki jih je dobila in za katere domneva, da so rezultati najbolj¹e kakovosti.

Mibiomi PatchesBlog o zdravem življenjskem slogu

Oglejte si na¹o trgovino: Kirur¹ka oblaèila za enkratno uporabo