Mikroskop in kot

Kot je splo¹no znano, je mikroskop nevarna naprava, ki nam omogoèa zelo pozorno opazovanje predmetov, ki jih je s prostim oèesom zelo te¾ko videti. Mikroskopi izbirajo med seboj predvsem znaèaj in stanje ¹iritve. Prvi mikroskopi, ki so se pojavili na svojem trgu, so optièni mikroskopi, v katerih je bila za osvetlitev predmetov uporabljena le dnevna svetloba.

Mikroskopi za otroke in odrasleV dana¹njih èasih se strokovni mikroskopi obièajno uporabljajo na znanstvenih toèkah za opravljanje veè ali veè specializiranih laboratorijskih testov. Preprosti mikroskopi so lahko tudi odlièna darilo za va¹ega otroka in kar je najbolj zanimivo zaradi tak¹nega darila, ki ga lahko uèenci spodbudijo k uèenju. Pri izbiri optimalnega mikroskopa moramo vedno vedeti, na katere parametre moramo biti pozorni, da bi dosegli ustrezen nakup.

Kaj iskati?Danes so skoraj vsi mikroskopi sestavljeni iz dodatnih elementov: okularja, cevi, mikrometrskega vijaka, kondenzatorja, vijakov predmetov in ogledal, ki so dol¾ni obsevati pregledane predmete. Najpomembnej¹e delo v mikroskopu je seveda okular, ki je na voljo za poveèanje slike, ki jo naredi leèa. Pomembna sila igra tudi cev, ki nam v seriji omogoèa oblikovanje poveèane slike. Èe ¾elimo dobiti osrednji mikroskop visokega razreda, moramo biti pozorni na ti dve komponenti.Pred nakupom mikroskopa je vredno tudi razmisliti, kateri mikroskop ¾elite kupiti. Akustièni mikroskopi, ki zasedajo ultrazvoène valove, elektronske mikroskope, ki uporabljajo spremembe elektronskega ¾arka in fluorescenène mikroskope, imenovane tudi svetlobni mikroskopi, so preprosti na domaèem trgu. V supermarketih lahko najdemo tudi vse cenej¹e holografske in konfokalne mikroskope v regiji, ki popolnoma poveèajo kontrast in loèljivost. Pomembno je omeniti tudi operativne mikroskope, ki se uporabljajo za izvedbo zapletenih operacij.