Mednarodne razvojne strategije podjetij in kulturne determinante

Noseènost, sreèna dostava in poznej¹a vzgoja otroka so najsreènej¹e obdobje vsakega èloveka. Prihodnje matere nestrpno èakajo na dan, ko bodo sli¹ale srèni utrip zarodka. Potem je za njih znak, da otrokov razvoj poteka v dobrem slogu in da se zavedajo, da na¹ega ljubljenega potomca nosijo pod srcem. Drage bodoèe matere, ne izpostavljajte se stresu, èe zdravnik pri prvem ultrazvoku ni sli¹al srènega utripa va¹ega otroka. V zgodnjih fazah fetalnega razvoja so spremembe zelo, praktièno iz dneva v dan, prvi srèni utrip pa je mogoèe razumeti ¾e 21. dan noseènosti.

Na zaèetku otrokovo srce ne spominja na organ, ki nam je znan. V zgodnjih fazah fetalnega razvoja obstaja le vrsta cevi, ki èrpa kri. Medtem pa bo okoli 14. tedna noseènosti na koncu (vse 6 mm otrokovo srce pomembno (vse 6 mm, da bo pomembno, da jih obi¹èete v iskanju ultrazvoka. Na ¾alost pa bo ¹e vedno premajhna, da bi lahko prepoznala njen pravi razvoj. Da bi pravilno ocenili razvoj otrokovega srca, bo treba poèakati do 20 tednov noseènosti, èe srce nerojenega otroka dose¾e velikost 20 mm.

Èe i¹èete sli¹ati utripanje srca, bo to mogoèe ¾e okoli 11. tedna noseènosti in le s pomoèjo posebnega aparata, ki obstaja v obdobju, da proces pretoka krvi prenese v zvok. Pravilno bitje srca, z uporabo stetoskopa, je mo¾no ¹ele po prehodu 18. tedna noseènosti. Vredno je èakati na sedanji trenutek - ne boste pozabili na prvi trenutek srènega utripa na¹ega bodoèega otroka.

Diet Stars

V èasu noseènosti, plod krvi ni dosegel pljuèa otroka. Zato je bil znak otrokovega nastajajoèega telesa, da ¹e ni trenutek za individualno dihanje, osredotoèiti se mora na pravilen razvoj organov. Da, otrokovo srce bo popolnoma razvito ¹ele ob dostavi. Iz tega elementa bo poslu¹anje srènega utripa zarodka ves èas povpreèno. Vse kar morate storiti je, da ne¾no polo¾ite uho na otrokove prsi.