Logistieni sistem in sistemski pristop v logistiki

Ni velikega podjetja za storitve, ki se ne ukvarja z uèinkovitim logistiènim oddelkom. Skladi¹èe bo glede na naravo energije vsebovalo razliène celice, ki so priporoèene: skladi¹èenje blaga, prevoz, naèrtovanje in nakup. Ogromna kolièina informacij, ki so poslane med tem postopkom, vas prisili, da uporabite informacijske re¹itve. Informacijska infrastruktura, ki jo priporoèamo v logistiki, je predvsem: raèunalni¹ka oprema, internetna omre¾ja, GPS sprejemnik in profesionalna programska oprema, ki ustavi zbiranje vsega znanja.

Trenutno so vedno manj sprejemljivi iz papirnih raèunov in jih zamenjujejo spletne razlièice. Zato je pomembno, da uporabljate internet ali celo notranje omre¾je v imenu, ki bo omogoèalo kratki prenos podatkov. Primer programske opreme, ki se uspe¹no uporablja v logistiki, je sistem za shranjevanje wms. Njegov problem je izbolj¹ati vse procese, ki se pojavljajo pri upravljanju uèinkov v skladi¹èu. Ta metoda zagotavlja pomembnej¹e podatke za toèko stanja skladi¹èa, zaradi dodatnih orodij pa je pomembno, da se ves èas preveri, kje se nahaja doloèena serija blaga. Dodatna prednost sistema za shranjevanje wms je prilo¾nost, da zaposleni naredi etiketo, ki bo dodana elementu. Ta oznaka verjetno ¹teje veliko dodatnih informacij, njihova izdelava pa obstaja na ¹iroko avtomatiziran naèin, saj za to ni potrebno strokovno znanje. Sistem wms omogoèa in kvantitativno kontrolo, ki raèuna na preverjanje, ali se naroèeni in dobavljeni sortiment ujema z dejanskim obdobjem. Omogoèa tudi naèrtovanje po¹iljke blaga, tako da je lahko èim kraj¹e v skladi¹èu. Izbira ustrezne metode shranjevanja wms mora biti pozorna na dejstvo, da je obravnaval mo¾nost uvoza in izvoza informacij iz razliènih naèinov podpore podjetju. IT ima trenutno pomembno vlogo pri logistiènem izvajanju podjetja. Te re¹itve ne delujejo v logistiènih skladi¹èih, kjer je gibanje blaga moèno, kot tudi po¹iljanje in pobiranje asortimana v tem trenutku. Zato, da bi bil vsak proces preprost in usklajen, je vredno èrpati iz telesa wms.