Lastno svetovalno podjetje

Ne more¹ dolgo najti slu¾be? Mogoèe je najbolj¹i èas, da odprete svoje podjetje? Da se boste naselili na zadnjem koraku uèinkovitih zdravil, boste zgradili svoj salon frizer. Kljub moèni konkurenci je to vedno dobra re¹itev. Se bojite, da niste ustrezno pripravljeni in usposobljeni?

Ne bodite zaskrbljeni, da bi odprli svoj frizerski salon, ne potrebujete posebnega izobra¾evanja ali le dobrih potrdil, ki bi potrdili va¹e uèenje v tem trendu. Prvi korak je seveda priprava va¹ega podjetja na priroèen urad. Prav tako morate zaprositi za ¹tevilko REGON. Ob prevzemu frizerskega salona lahko zmagamo z nasveti fran¹iznega omre¾ja, kar nam bo nedvomno prineslo veèje prilo¾nosti, zlasti na vhodu na sedanji izjemno konkurenèen trg. Vendar pa bo to povezano z nakupom ustrezne licence. Ko se bodo vpra¹anja, povezana z birokracijo, preveè porabila, bo pri¹el èas, da se mesto umakne. Pomembno je, da dobite ta polo¾aj, kjer se vsak dan pomika velika skupina ljudi. Druga stvar je nakup opreme za dnevno sobo. Nakup pravega pohi¹tva ali naprav, ki so potrebne v sodobnem polju, niso vse. Ne pozabite, da boste morali kupiti tudi dobro kozmetiko - lase za lase, gele, barve itd. Vse je zavezano k stro¹kom in to ¹e ni vse. Ne konèajte, da je frizer po zakonu dol¾an imeti davène blagajne novitus ma³a plus e. Davèna blagajna frizerja je novost, ki je nekaj let ni bila potrebna. Èe ste ¾e odprli svoj salon, ne pozabite na njegovo promocijo. Dobra ideja je ustvariti loèeno spletno stran, na kateri bodo potro¹niki lahko preverili ponudbo salona. In nova vrsta dru¾benih medijev bo pomagala pridobiti popularnost in spodbuditi kupce k uporabi va¹ih storitev. Èe primanjkujete pripravljenosti na pravico svojega podjetja, lahko zaènete zaprositi za posojilo pri banki. Subvencije EU so tudi re¹itev problema pomanjkanja gotovine.