Kemiene rastline

Brezposelne osebe, ki so registrirane v uradih za delo, lahko èakajo 40.000. subvencije, èe se odloèijo za ustanovitev podjetja. Postopek ni preveè zapleten in znesek financiranja motivira tveganje.

Vendar pa je treba zaèeto delo, da bi prièakovanega rezultata je veliko za pripravo. Izbira industrijo, pripravo poslovnega naèrta mora vsebovati vse javno-obremenitev, ki jo bodo morali plaèati in dodatne omejitve, ki izhajajo iz davène zakonodaje.

https://catch-patch-me.eu/si/

Pri registraciji je treba natanèno navesti vrsto posla, ki bo usmerjen, obliko obdavèitve in naroèiti Zavod za socialno zavarovanje. Z mo¾nostjo plaèila premij pod ugodnej¹imi pogoji v besedilu ZUA vpi¹ite simbol 05700. Ni¾je stopnje za ZUS se lahko plaèajo 24 mesecev.

Datum ustanovitve blagajne bo doloèen glede na vrsto poslovne dejavnosti, ki jo ima fizièna oseba. V izbranih primerih mora biti blagajna name¹èena pred prvo prodajo, v drugih ob doloèenem èasu, v drugih primerih pa po doloèenem prometu. Zato morate vnaprej iskati ustrezno napravo. Krakovske blagajne ponujajo ¹iroko paleto modelov davènih naprav, prilagojenih izbranim panogam.

Registracija blagajne poteka v dveh fazah. Prviè, pristojni davèni urad bi moral biti obve¹èen o namenu namestitve davènega - ta rok ni namenjen, zato je urad lahko obve¹èen celo dan pred namestitvijo. Nato v 7 dneh po namestitvi obvestite urad, da je blagajna ¾e name¹èena. Èe je bila blagajna v tekoèem obdobju name¹èena, so bili pisarni predlo¾eni ustrezni dokumenti, lahko zahtevate povraèilo nastalih stro¹kov nakupa v vi¹ini 700 PLN, vendar ne veè kot 90% denarne vrednosti.

Druga pomembna odloèitev zadeva DDV. V posameznih primerih je vredno prijaviti se kot zavezanec za DDV, vèasih pa je odlo¾en, dokler ni prese¾en vsaj doloèen promet - tj. 150.000 PLN. V posameznih panogah, npr. Pri trgovanju z gorivi ali zakonitimi kovinami, ni nobene mo¾nosti za uporabo fotografije, zato se morate na dan registracije poslovne dejavnosti registrirati na DDV-R tisk.