Jantarjeva gastronomija

Prevajanje tehniènih besedil je tipièna vrsta prevajanja. Da bi to dosegli, morate predstaviti veliko nevarno znanje tujega jezika, pa tudi spretnost v danem tehniènem problemu. & nbsp; Jezikovne spretnosti v sodobnih prevodih pomenijo pogovor z izobra¾evanjem in smisel, pridobljen v doloèeni panogi. & nbsp; Tehnièni prevajalci so pogosto ljudje, ki uporabljajo potrdilo NIT, tj. tehniène industrije. Da bi zagotovili, da bodo tehnièni prevodi dokumenta potekali v pravilnem in zdravem zaporedju, je najprej treba preuèiti prevajalèevo znanje in kompetence.

Ne smemo pozabiti, da tehnièni prevodi niso samo besede. Lahko ¾ivijo v velikem obsegu nad tehniènimi risbami, naèrti in programi. Pristojni tehnièni prevajalec torej ne bi smel biti strokovnjak na doloèenem podroèju, èe i¹èe podobno besedi¹èe, temveè bi moral biti tudi sposoben seznaniti se s potrebnimi spremembami postavitve ali tehniène risbe, da bi zagotovil popolno berljivost dokumentov. Preden izberete tehniènega prevajalca, morate razmisliti, za katere prevajalske storitve boste potrebovali tolmaèa. Èe gre le za pisni prevod, je primer razmeroma preprost, saj imajo prevajalci mo¾nost, da stalno pregledujejo sistem TranslationDIS TRADOS, ki je osnova za tehniène prevode za skoraj vsak jezik, praktièno vsako zadnje vpra¹anje.

Po drugi strani pa se je treba pri tolmaèenju osredotoèiti na iskanje strokovnjaka, ki je dovolj usposobljen za vodenje prevoda brez strokovne pomoèi, ki daje strokovno terminologijo, ker tudi najmanj¹e neskladje med tujim jezikom in ciljnim jezikom lahko povzroèi resne te¾ave. Mnoga podjetja ¾e uvajajo ne le pravne, temveè tudi tehniène dokumente, obstajajo pa tudi ljudje, ki so specializirani samo za sedanji drugi naèin prevajanja. Tega ne objavljam, ¹e posebej v uspehih tolmaèenja, bolj zanimiv pristop bo iskanje strokovnjaka za prevode le iz tehniènega dela. Stro¹ki nakupa tehniènih prevodov se obièajno gibljejo med 30 PLN in 200 PLN, glede na dru¾bo in kompleksnost dokumenta.