Izmenjavo spomina v blagajni novitusa

Potrdilo iz blagajne novitus lupo je ¹e posebej pomemben material in za upravljavce tudi za stranko. Prvi so dol¾ni izdati tak¹na dokazila o prodaji, ki bi jih morala nekaj èasa prejeti pri sebi.

Na ¾alost nekateri izmed nas za raèune ne dajejo veè zaslu¾ne pozornosti, kar ima lahko v ¹tevilnih primerih resne posledice. Kako dolgo naj tak¹ne izpiske hranimo iz blagajn in v katerih situacijah so lahko koristne?

V primeru podjetnikov je zadeva nekoliko preprosta. Kopije potrdil naj skrijejo 5 let - v primeru revizije naslova zakladnice. Zakaj dokument za stranko?Ta majhen list papirja v moèi uspehov, ki uporabljajo moèan pomen. Èe poznamo veljavnost blagajni¹kega raèuna in vemo, kako tak¹en dokument pravilno shranimo, lahko veliko pridobimo. Obravnava vse tiste stvari, v katerih moramo ogla¹evati kupljen izdelek ali ga dati nazaj in vzeti denar. V tem primeru nas bo prodajalec prosil, da prika¾emo potrdilo o potrditvi transakcije. Kdaj se moramo spomniti, kdaj nam raèun lahko pomaga pri oblikovanju prito¾be? Èe kupujemo prehrambene izdelke, lahko o njih poroèamo do 3 dni. ©e dlje moramo hraniti te raèune, ki so dokument za nakup oblaèil, obutve, pohi¹tva ali RTV opreme. Tukaj nam zakon daje 24 mesecev, da odkrijemo napako tudi za prijavo prito¾be. V trenutku, ko ne moremo prejeti raèuna, na¹a prito¾ba ne bo sprejeta. Bolj pomembna je prednost ogla¹evanega blaga, bolj pomembna izguba v povezavi s pomanjkanjem dokumenta, ki bi potrdil to prodajo.

Spomnimo se, kak¹ne prejemke nam mora dati prodajalec med nakupovanjem. Ne pozabimo tudi, da tak¹ne dokumente postavimo v ustrezen ukrep. Lahko naredimo ovojnice, v katerih bomo shranjevali potrdila v èasovnem zaporedju, lahko doloèimo posebno okence za zadnjo obveznost. Pomembno je, da je dokument, ki potrjuje pogodbe, ki smo jih ustvarili, za¹èiten, dokler je lahko podlaga za vlo¾itev prito¾be.