Ga enje po arov

V primeru po¾ara je najpomembnej¹a neprièakovana in lahka reakcija, ki zmanj¹uje morebitne izgube. Trenutek, ki ga je celo dodala, da bi re¹ila èlove¹ko ¾ivljenje. Da bi bila ta reakcija dobra, je pomembno vedeti, kateri sistem ustvariti, kaj iskati. Za razliko od ga¹enja po¾arov bomo nadaljevali v zaprti notranjosti in drugaèe v ¹irokem prostoru, v prvem primeru pa se moramo zavedati, da je na¹ manevrski prostor omejen, v sedanjem sistemu ne moremo privo¹èiti uporabe vseh priprav. Eden od najuèinkovitej¹ih je prosti dvomi o vodni pari, katerih obdelava naj bi v hitrem naèinu povzroèila nevtralizacijo gro¾nje.

Money Amulet

Seveda para kot sredstvo za ga¹enje po¾ara ni uporabna na odprtih prostorih, kjer ne dopu¹èa ustrezne koncentracije, zaradi èesar je sprejemljivo po¾ar pogasiti. Èeprav je v strogih zgradbah idealna. Obièajno se uvaja na ladjah, v stanovanjih, kjer se zau¾ijejo plini ali vulkanski kotli, kjer voda ni mogoèa. Osnovno delovanje pare, ki omogoèa izloèanje ognja, je nevtraliziranje kisika, brez katerega plamen ne bo trajal. Njena nenavadna znaèilnost je dejstvo, da je ta uèinek kupljen zelo hitro, tako da se ogenj ne bo mogel pravilno ¹iriti. Zato je izjemno pomembno, saj v oblikah, ko se ogenj raz¹iri na celotno stavbo, ga ne more ugasniti isti par. Nato je treba sprejeti zelo dolgoroène ukrepe gasilske enote, ki se pripisuje zadnjemu, da bodo izgube, ki jih povzroèi po¾ar, zelo visoke.