Fiskalni raeun

Prodaja blagajn in fiskalnih tiskalnikov z elektronsko kopijo postaja vse bolj priljubljena, zaradi èesar je povpra¹evanje po zadnjem vladnem modelu bolj togo. Eden od znaèilnih dejavnikov blagajne je torej, v katerem slogu prena¹a, usmerjam fiskalne prejemke. Spominja se, nenavadno, ker je bilo v skladu s predpisi obvezno shranjevanje potrdil pet let. Vsaj pijaèa iz dobro znanih naèinov shranjevanja kopije jih prena¹a na tradicionalni blagajni¹ki blagajni, ta inovativna orodja zdaj omogoèajo elektronske zapise. Ali je vredno na fiskalniku ali fiskalnem tiskalniku dati opombo na elektronskem nosilcu podatkov?

Obveznost shranjevanja kopij davènih potrdil in preprostih naèinovVsak podjetnik, ki uporablja delnice v blagajni, mora hraniti kopijo davènih potrdil za obdobje petih let, to obdobje pa se prièakuje od konca leta, v katerem je potekel rok plaèila. Med fiskalnim nadzorom se lahko preveri, ali davèni zavezanec pravilno vzdr¾uje varnostne kopije, ker lahko revizor pred iztekom petih let kadarkoli izbere kopijo potrdil. V klubu z zadnjim izjemno dragim je izbor gotovine. Trenutno so fiskalne naprave preproste, ki dajejo kopije davènih potrdil v elektronski obliki ali na papirnem papirju.

Tradicionalna metoda zapisovanjaV primeru klasiènega naèina snemanja se izvajajo na roli papirja. Tako temelji na dejstvu, da so na posameznem gotovinskem zavitku natisnjeni izvirniki potrdil, ki jih kupci dobijo po zakljuèku nakupa, na drugi strani pa se izberejo kopije teh dokumentov. Ko shranite zvitek v celoti, ga je treba odstraniti in prenesti v arhiv podjetja.

Elektronska kopijaPri sodobnih blagajnah in fiskalnih tiskalnikih imamo mehanizem z enim samim zvitkom papirja in elektronsko kopijo potrdila, ki omogoèa shranjevanje kopij potrdil v obliki internetnih podatkov na pomnilni¹ki kartici. Zmogljivost tak¹ne kartice je skupna in polna celotnega obdobja uporabe blagajne.

Koristi uporabe elektriènih blagajnBlagajne z elektronsko kopijo finanènih potrdil so v stanovanju veliko bolj dostopne, saj ni potrebe po izmenjavi papirnih zvitkov. Poleg tega so te naprave veliko manj¹e, ker je opremljen z enim tiskalnim mehanizmom in doloèenim zvitkom. Takrat so najbolj mobilne blagajne, kar velja za postnet mobilno blagajno.Z igranjem te vrste naprave izgine problem shranjevanja celotne mase papirnih zvitkov z rezervno kopijo potrdil. Ni vam veè treba strah, da jih boste izgubili, saj ne bodo zbledeli ali se zlomili, zato je obièajno te¾ko doseèi uspeh v tradicionalnih zvitkih papirja. Med fiskalnim nadzorom ni veè stresa zaradi pomanjkanja berljivosti na danem krmilniku varnostnih kopij vozovnic na roli papirja. Ta vrsta blagajn bo dosegla poljubno ¹tevilo varnostnih kopij. Pomembne informacije in arhiv lahko posredujete tudi na razliènih nosilcih podatkov, zaradi katerih je raven varnosti zelo visoka.