Finaneno poroeilo se prenese

Z novimi spremembami v Zakonu o DDV, ki so zaèele veljati 1. januarja 2015, so davène blagajne obvezen element, ki je osnova za poravnavo poslov. Èeprav ne vsaka ¾enska, ki vodi podjetje, mora imeti tak¹en znesek.

Odvzem obveznosti obvezne blagajneRegistrske blagajne niso zavezujoèe za uspeh ljudi, katerih letni nakupi ne presegajo 20.000 PLN, medtem ko se obveznost gotovine nana¹a samo na podjetja, ki prodajajo posameznikom in kmetom. Hkrati morajo podjetja, ki uporabljajo obveznost vodenja poravnav z uporabo blagajn, zabele¾iti vsako transakcijo, ki so jo pridobili po nakupu blagajne. Podjetja, ki so med letom presegla gibanja v vi¹ini 20 tisoè zlotov, bi morala zaèeti evidentirati prihodke z uporabo blagajne po dveh mesecih od dneva, ko so presegli omenjeno mejo. Finanènim sindikatom ni treba imeti podjetij, ki ustvarjajo izobra¾evalne, finanène, zavarovalne in telekomunikacijske storitve.Olaj¹ava za nakup gotovineNakup blagajne je stro¹ek veè sto zlotov, vendar lahko podjetnik, ki kupi blagajno, raèuna na povraèilo do 90% nabavne vrednosti, odbitni znesek ne sme presegati 700 zlotov. Za pridobitev tak¹nega odbitka mora podjetnik, ki je kupil blagajno, vrniti davènemu uradu pisno obvestilo o uporabi blagajne, preden ga zaène uporabljati, s posebno doloèitvijo kraja uporabe z nakupom blagajne in potrdilom o skladnosti z zahtevami zapisovalnih naprav v skladu z zakonom o DDV. Popust, odobren za nakup blagajne, pa je pomemben za izgubo, ko blagajna ni servisirana. Naprave, ki registrirajo prodajo, morajo biti skupaj z zakonom servisirane vsaj enkrat na vsakih 25 mesecev v strokovnih slu¾bah.Imenovanje blagajne je povezano tudi z obveznostjo hranjenja kopij izdanih potrdil (za 2 leti in dnevnih, tedenskih in meseènih poroèil (za 5 let od konca obraèunskega leta, v katerem so bili razdeljeni. Seveda je cilj blagajne izdajanje originalnih potrdil strankam.