Elektronske blagajne

Povpra¹evanje po tolmaèih na Poljskem obèutno nara¹èa! Podjetja, ko so lokalna, oblikujejo splo¹ni trg in pogodbe med domaèimi in japonskimi vlagatelji sedaj ne delajo na nas takega vtisa. Te razlièice so na istem mestu, ki je namenjeno tistim, ki poznajo dober tuji jezik. Ali pa je dovolj, da postane¹ prevajalec?

Odgovor je: gotovost ni! Medtem ko prevajanje kratkega besedila ni problem, pravni ali medicinski prevodi ¾e veliko ¾elijo. To so strokovni prevodi, ki so jih ljudje ¹e posebej v¹eè.

Treba bi bilo, da je odlièno uèenje drugega jezika samo znaèilnost, ki jo mora tolmaè dokazati. V primeru teh medicinskih prevodov mora poznati strokovne izraze, tudi v ciljnem in izvornem jeziku. V nasprotnem primeru bi bilo te¾ko natanèno prevediti podrobne opise bolezni, rezultate laboratorijskih testov, zdravni¹ka priporoèila in vsebino posvetovanj. Na tem podroèju dodajte, da ta standard zahteva posebno natanènost in natanènost, saj je tudi najmanj¹a napaka v prevajalèevi umetnosti, da ima velike posledice. Zaradi specifiènega tveganja je enako obdobje prevajanja medicinskega besedila preverjanje vsebine s strani drugega prevajalca. Seveda vse to odpraviti tudi najmanj¹e napake in napake.

Drug odlièen primer specialistiènih prevodov so pravni prevodi. V tem primeru potrebujete trajno poznavanje zakonskih doloèil. Tak¹ni prevajalci najpogosteje odloèijo, da sodelujejo v pravnih bitkah, morajo tudi redno (oralno preiti. Zaradi specifiènosti dela, v zadnjem dejstvu ni vpra¹anje fraze, nerazumljive prevajalcu, nima enakega prostora za preverjanje pravilnosti izraza v slovarju. Najpogosteje je treba prevajalca, ki sodeluje v sodnih postopkih in izvirnih pravnih dejanjih, potrditi s prisego prevodnika.