Elektriena instalacija fiata ducato

Zdi se, da potrebujemo prevod doloèenega besedila. Tudi, èe je v tistem èasu angle¹ko besedilo, ki je dovolj poznano, se lahko pojavijo te¾ave z drugimi jeziki. Za poroko prevajalci in prevajalske aplikacije prihajajo k nam s pozornostjo, ki jo bodo v moènem in, kar je najpomembnej¹e za nas, brezplaèni poti prevedli vsi ljudje besedil v vse jezike. Ali bi bila prevajalska lastnina tako zanimiv projekt, kot ga vlaga v zgodnji pogled? Odgovor je priljubljen - seveda ne! In za dame, ki kljub zdravemu razumevanju ¹e niso preprièane o zadnjem, bom posku¹al predstaviti nekaj dejstev, ki potrjujejo moje mnenje.

Najprej, prevajalec je lahko zelo nezanesljiv, ker uporablja dobesedne prevode, vendar ne dajem idiomov. To pomeni, da bo beseda "ne moja skodelica èaja" (ne moj primer prevedena kot "ne moja skodelica èaja". Kar je zelo, se lahko zmanj¹ajo na pogosto uporabljene besedne zveze, ne na specializirane vnose, ki jih kot dokazilo potrdi trgovina ali zdravilo. Tudi, èe bodo prevodi, ki so potrebni le za nas, za individualne potrebe, koristni, samo pri uspe¹nem prevajanju pomembnega dokumenta, ne moremo biti le posmehovani, temveè tudi napaèno razumeti v svetu, kar lahko vodi do daljnose¾nih posledic. Poleg tega prevajalec z umetno inteligenco ne pozna slovnice. V primeru angle¹kega jezikovnega usposabljanja se ¹e vedno lahko ukvarjajo z angle¹èino, pri prevajanju iz polj¹èine (ki je veliko kompleksne slovnice pa se lahko precej izgubijo. Razlika med "izhodom v nevarno finanèno situacijo" in "v te¾kih gospodarskih razmerah" je precej velika.

Prevajalec tudi ne bo opravil zaprise¾enega prevoda. Na ¾alost je vedno potrebno za vsak prevod. In v fazi je potrebno, zlasti v primeru prevodov pomembnih uradnih dokumentov. Za zakljuèek, ne predlagam, da bi bil potreben prevod, ki ga je ustvaril kvalificirani prevajalec. Najpomembneje je razumeti, za kaj potrebujemo besedilo. Èe je sporoèilo, ki nam je poslano, pogovor s prijateljem, lahko èlanek brez te¾av napi¹emo v prevajalcu. Vendar pa je treba vsem pomembnim e-po¹tnim sporoèilom in materialom dati veliko strokovnjakov.