Direktiva unije

Direktiva ATEX je obièajno ime direktive Evropske unije, ki je poenotila doloèbe v zvezi z zahtevami za proizvode, ki so sprejeti za dobièek v potencialno eksplozivnih obmoèjih. To moèno spodbuja pretok blaga med vsemi dr¾avami èlanicami, ker je, kot vemo, prosto gibanje izdelkov ena od osnovnih predpostavk evropske skupnosti.

Na Poljskem je ATEX v zakonu ministra za vloge opisal bistvene zahteve za orodja in za¹èitne sisteme, ki so bili izpostavljeni tlom na potencialno eksplozivnih obmoèjih, pa tudi materiale in ogla¹evalske derivate (ATEX direktiva 94/9 / ES.Direktiva podrobno opisuje zahtevane ravni varnosti in tehnologije, ki jih mora material izpolnjevati v skladu z okoljem, v katerem bo sprejeta. Vendar se je treba zavedati, da mora poleg zahtev direktive ATEX vsak proizvod izpolnjevati tudi smernice, ki temeljijo na svojih pomembnih zakonih v zvezi z dano izbiro in da lahko pridobijo zakonsko zahtevana potrdila.Glavno okolje, v katerem je ta direktiva koristna, so rudniki, zlasti podzemlja, izpostavljeni nastanku metana in / ali premogovega prahu. Druga ranljiva obmoèja vkljuèujejo kemiène tovarne, elektrarne, cementarne, obrate za predelavo lesa in plastike. Razvrstitev prostora kot eksplozijsko ogro¾enega obmoèja je odvisna od prisotnosti eksplozivnih koncentracij v zraku in pogostosti njihovega zapisovanja. Izdelek, ki ne prejme potrdila, je treba umakniti iz sektorja. To najprej predlaga varnost operaterjev in zmanj¹evanje izgub, povezanih s slabimi dogodki. Zahvaljujoè ustrezni zasnovi vseh naprav in opreme je mo¾no zmanj¹ati nevarnost napada na doloèenem delovnem mestu na skoraj niè.Certifikacijski organi za materiale na Poljskem so: UDT-CERT, ITG KOMAG, Centralni rudarski in¹titut, Eksperimentalni rudnik "Barbara" Miko³ów in OBAC - Center za testiranje in certificiranje Sp. z o.o. s sede¾em v Gliwicah.Poleg Evropske unije veljajo standardi certificiranja IECEx, katerih glavna pravila so usklajena z informacijami ATEX. Na podlagi evropske skupnosti certifikat IECEx ni potreben.