Direktiva o strojih eu

Direktiva EU Atex doloèa osnovne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vsi proizvodi, ki so namenjeni za unièenje v potencialno eksplozivnih atmosferah. Funkcionalni standardi direktive doloèajo posebne zahteve. V okviru notranjih predpisov, ki se izvajajo v doloèenih dr¾avah èlanicah, so organizirane zahteve, ki niso opredeljene niti v direktivi niti v internih standardih. Notranji predpisi se ne morejo razlikovati od doloèb direktive, niti ne morejo zaèeti z zaostrovanjem zahtev, ki jih doloèa direktiva.

Direktiva Atex je bila uvedena v vzdr¾evanje, da se zmanj¹ajo tveganja, povezana z uporabo katerega koli izdelka v regijah, kjer lahko prese¾e eksplozivno ozraèje.Proizvajalec je edini odgovoren za ugotavljanje, ali je doloèen izdelek predmet presoje sodelovanja z atex sporazumi tudi za prilagoditev izdelka zadnjim resnicam.Odobritev Atexa se ogla¹uje za izdelke, ki so izbrani v bli¾ini nevarnosti eksplozije. Obmoèje nevarnosti na zaèetku je polje, kjer se snovi izdelujejo, uporabljajo ali skladi¹èijo, kar lahko skupaj z zrakom tvori eksplozivne zmesi. ©e posebej so imunitete za tak¹ne snovi: tekoèine, plini, prah in vse vnetljivo. Obstajajo lahko npr. Bencini, alkoholi, vodik, acetilen, premogov prah, lesni prah, cinkov prah.Izvaja eksplozijo, ko velika kolièina energije, ki prihaja iz uèinkovitega vira v¾iga, dose¾e eksplozivno ozraèje. Po spro¾itvi po¾ara pride do eksplozije, ki doloèa veliko nevarnost za rast in zdravje ljudi.