Blagajna v podjetju

Na zaèetku je treba omeniti, kaj je servisiranje blagajn: fiskalizacija blagajne, potrebni tehnièni pregledi, vsi popravki v garancijski sezoni in po poteku garancije ter potrebne vzdr¾evalne dejavnosti. Poleg tega plaènik blagajne plaèa vnose v servisni knjigi in razglasi fiskalizacijo blagajne v ZDA.

VaricoBoosterVaricoBooster - Obèutite lahkotnost nog in se borite s krènimi venami!

Blagovne znamke Tarn nudijo svojim strankam dodatne storitve: usposabljanja na podroèju blagajne, kot tudi olaj¹ave pri pomembnem programiranju blagovnih imen in PTU cen.

V okviru potrebnih tehniènih pregledov serviser opravi naslednje ukrepe:- oceni stanje plaèilnih oznak, njihovo soglasje z besedili v delovni in servisni dokumentaciji,- preveri program blagajne, njegovo mo¾nost, pogodbo z vnosi v blagajni¹kem registru in servisno dokumentacijo,- preverja pravilnost poslovanja blagajne, zlasti v okviru izdajanja davènih dokumentov,- ocenjuje stanje stanovanja blagajne, fiskalnega spomina, veljavnega odbora in fiskalnega elementa kot tistega z gradbeni¹kimi seznami,- preverja pravilnost prikaza potro¹nika,- rezultat pregleda, vkljuèno s priporoèili, je naveden v servisni knjigi.

Trivia:1. Potreben tehnièni pregled je treba opraviti in ko je uporabnik blagajne prekinil lastno energijo ali iz enega razloga prenehal registrirati premike na blagajni, in ni registriral blagajne.2. V obdobju tehniènega pregleda se doloèijo gradbene teme blagajne, ki so odgovorne za evidentiranje nakupov in katerih nepravilno delovanje lahko vpliva na slab izraèun davkov. Da in v èasu pregleda serviser ne i¹èe napak, ki vstopajo v blagajno, niti ne preverja ali novih elementov naprave, npr. Mehanizma, ki je odgovoren za tiskanje, napajanje - dobro delujejo. Uporabnik lahko seveda zaprosi serviserja, da preveri stanje blagajne in spremeni po¹kodovane predmete, èeprav bodo opravljene funkcije zunaj tehniènega pregleda.