Blagajna lublin

Podjetniki, ki izvajajo gospodarsko kampanjo, v kateri uporabljajo sredstva za registracijo, morajo izpolnjevati ¹tevilne zahteve. Eden izmed njih je cilj, da se papirni zvitki s kopijami potrdil prejmejo v obdobju, ki je doloèeno v ustrezni uredbi, ki je bila podalj¹ana do leta 2013.

Do 31. decembra 2012 je bil na podlagi uredbe ministra za finance iz leta 2008 prehodno obdobje, v katerem naj bi se hranile kopije potrdil za dobo dveh let. Od zaèetka leta 2013 se je shranjevanje prejemkov iz blagajne spremenilo in se je raz¹irilo na petletno obdobje. Davkoplaèevalci, ki so v letu 2013 prijavili prodajo na blagajne, bi morali kopirati potrdila o prodaji za leto 2012 in 2011, prej¹nje kopije potrdil pa lahko trajno unièijo. Vendar pa morajo tudi vedeti, da je treba arhivirane kopije prejemkov iz leta 2013 upo¹tevati do leta 2018, ker je petletno obdobje ustvarjeno od konca koledarskega leta, v katerem poteèe rok za plaèilo davka.Zakaj je shranjevanje kopij davènih potrdil za obdobje petih let? Prviè, zaradi dejstva, da je èas zastaranja davène obveznosti le pet let.Obstaja veliko strahov, da je arhiviranje kopij potrdil prek res dolge faze koristno. Vendar pa Ministrstvo za finance meni, da je petletni èas kraj za pravilnost davènih poravnav. Kopije prejemkov so edini dokaz, ki dokumentira prodajo, njeno vrednost in davène stopnje.Vendar potovanje zaslu¾i dejstvo, da èeprav je zakonodajalec navedel doloèen èas za arhiviranje izvodov zvitkov s finanènimi potrdili, ni navedel polo¾aja, v katerem bi jih bilo treba hraniti. Najcenej¹e fiskalne blagajne v Krakovu skladi¹èijo raèune v papirni strukturi. Pomembnej¹i z raz¹irjenim modulom so te¾nja po arhiviranju elektronskih potrdil. Upo¹tevati je treba tudi, da celo dejstvo likvidacije poslovne dejavnosti v katerem koli sistemu podjetnika ne izvzema iz zakonske obveznosti, da hrani kopije potrdil iz blagajn.