12v led osvetlitev diagram

LED zasilna razsvetljava v javnih blokih, ki je poznana kot element po¾arnega sistema, mora izpolnjevati ¹tevilne zahteve, katerih vsebina je prav tako zajeta v predpisih, kot tudi vrednosti, ki se nana¹ajo na po¾arno za¹èito in razsvetljavo. Ta pravila opredeljujejo specifiène parametre naprav in opreme ter preuèujejo vloge glede razporeditve znakov za izhod v sili, ki jih je treba naèrtovati v ustrezno pripravljeni napravi za zasilno razsvetljavo. Zasilni LED lahko zamenjate:

nobenih izraèunov glede prièakovane intenzivnosti zasilne razsvetljave na evakuacijski poti,nepotrebna vabila, ki odra¾ajo koeficiente odboja od sten, tal ali stropa,pomanjkanje upo¹tevanja uèinkovitosti svetilk pri delovanju akumulatorja, zlasti uèinkovitost svetilk z razsmerniki,nobena zasilna razsvetljava ni name¹èena za zadnjimi izhodi v sili, tudi v posebnih obmoèjih, ter z ognjem in medicinsko opremo ustrezne jakosti,name¹èanje svetilk z evakuacijskimi znaki v stanovanjih, ki so nevidna ali zakrita z ogla¹evanjem ali gradbenimi elementi doloèenega predmeta,izbira naprav, ki ne ustrezajo zahtevanim resnicam, ni primerna za jemanje v pomembnih pogojih (npr. tistih, ki nimajo prikazov parametrov polnjenja ali raztopin baterij in uporabe svetilk z razsmerniki, katerih temperatura je pod petimi stopinjami v silicijah Celzija,neupo¹tevanje zahteve, da bi izpad napajanja v pododdelku moral aktivirati zasilno razsvetljavo tako, da ne povzroèi popolnega praznjenja baterije,brez uporabe dinamiène LED osvetlitve v sili na poljih, kjer se lahko evakuacija izka¾e za te¾jo,pomanjkanje upo¹tevanja uporabe doloèenega objekta in pogojev za evakuacijo za naèrtovani koncept zasilne razsvetljave (npr. evakuacija bolni¹nice na veè ravneh bo neposredno poèasnej¹a kot evakuacija enonivojske enote na ravni supermarketa.

Neuspeh pri izpopolnitvi zasnove in prilagoditve sistema zasilne razsvetljave ustreznim doloèbam, ki ustvarjajo ob¾alovanja vredne proizvode, vendar ne za izvajalca podjetja, predvsem pa za potencialne ¾rtve uspeha resniène gro¾nje. Navsezadnje se predvideva, da bo LED zasilna razsvetljava olaj¹ala evakuacijo, zato ne smemo podcenjevati nians, saj lahko vplivajo na uèinkovitost re¹evalne akcije. Poseben sistem evakuacijske poti in slog dinamiène evakuacijske razsvetljave omogoèata prilagodljivo prilagajanje evakuacijskih pogojev obstojeèim po¾arnim razmeram na evakuacijski potencial (npr. Dim izhoda ali po¾ara na stopni¹èu. Zahvaljujoè visoko uvr¹èenim re¹itvam je mo¾no prilagoditi evakuacijske in zasilne razsvetljave vrsti uporabe doloèenega objekta.